Kauf

Rank ISIN Bezeichnung
1 US67066G1040 NVIDIA CORP. K V
2 AT0000743059 OMV AG K V
3 US36467W1099 GAMESTOP CORP. A K V
4 US88160R1014 TESLA INC. K V
5 FR001400IV58 ALGREEN K V

Verkauf

Rank ISIN Bezeichnung
1 US88160R1014 TESLA INC. K V
2 US67066G1040 NVIDIA CORP. K V
3 US36467W1099 GAMESTOP CORP. A K V
4 US86800U1043 SUPER MICRO COMPUTER INC. K V
5 CNE100000296 BYD CO. LTD. K V

( Zuletzt aktualisiert 14.06.2024 07:57 )